Privacyverklaring

Privacyverklaring Hipnotiq   

 Hipnotiq, ingeschreven onder KvK nummer 69698589  Te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hipnotiq hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zij tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om dit privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

Toepassingsgebied van deze privacy Beleid

In principe geldt dit privacy beleid voor alle consumenteninformatie die verzameld of gebruikt wordt door Hipnotiq. Hierbij gaat het ook om informatie van de website voor commercieel gebruik, die door Hipnotiq worden beheerd en om offline-collecties van persoonlijke gegevens voor commercieel gebruik die door Hipnotiq worden beheerd.

Verstrekking van gegevens

Wij willen u beter leren kennen zodat we u beter van dienst kunnen zijn. De keuze of u van onze diensten gebruik wilt maken, is echter geheel aan uzelf.

Speciale informatie voor ouders

Hoewel de website van Hipnotiq over het algemeen niet gericht is op kinderen onder de 16 jaar, is het beleid van Hipnotiq erop gericht aan de wet te voldoen wanneer die toestemming van de ouder of voogd vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen onder de 16 jaar bewust verzameld, gebruikt of verstrekt worden. Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toe te zien op de internetactiviteiten van hun kinderen.

Contact opnemen 

U kunt ons contacteren wanneer u: vragen hebt over ons Privacy Beleid, een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen, uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of wissen, in de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie van Hipnotiq meer wilt  ontvangen.

Contact gegevens

Bezoekadres: Gondelstraat 2.  Tilburg

Telefoonnummer: 06-43596805

Website: www.hipnotiq.nl

E-mail: info@hipnotiq.nl

Mevr. J.A.M. van de Laak is de Functionaris Gegevensbescherming van Hipnotiq. Ze is te bereiken via info@hipnotiq.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Hipnotiq verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u die zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Hipnotiq verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens van u:

Gezondheid

gegevens van personen onder de 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hipnotiq.nl. dan verwijderen we deze informatie.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met uw medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Hipnotiq heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Hipnotiq verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afhandelen van uw betalingen.

U te kunnen bellen of e-mailen als het nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren. 

U te informeren over wijzigingen van de dienstverlening en producten.

Verzenden van de nieuwsbrief of reclame folder.

De gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte.

Om andere zorgverleners te informeren of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Wanneer Hipnotiq vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Hipnotiq u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. Het is wettelijk verplicht  door de WGBO om een dossier aan te leggen. Uw dossier bevat  aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook wordt in het dossier de gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en we hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts of psycholoog.

Geautomatiseerde besluit vorming

Hipnotiq neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten di worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (hipnotiq) tussen zit.

Persoonsgegevens bewaren.

Hipnotiq bewaard uw gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens:

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals de wet op de behandelsovereenkomst  wordt vereist 15 jaar bewaard.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken.

Hipnotiq gebruikt alleen cookies of vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Hipnotiq verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hipnotiq verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens aan andere partijen tenzij dit noodzakelijke is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken of fraude te voorkomen of te bestrijden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hipnotiq blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hipnotiq en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijder ring, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar info@hipnotiq.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer  (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Als u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt via een aanvraag formulier voor een rapport of de nieuwsbrief, dan kunt u zich altijd uitschrijven zodat alle gegevens worden gewist in ons systeem. In iedere nieuwsbrief die wij sturen staat een uitschrijflink waarmee u uw gegevens kan aanpassen of verwijderen.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen.

Hipnotiq neemt de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hipnotiq.nl.

Dit privacybeleid kan ten allen tijde gewijzigd worden. Op onze website www.hipnotiq.nl staat altijd de meest recente versie.